Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Hengityslaitepotilaat – Respiratorpatienter ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä hengityslaitepotilaiden omatoimisuutta ja mahdollisuuksia tämän toiminnan edistämiseen sekä hankkia varoja hengityslaitepotilaiden tieteellisen ja muun tutkimustyön tukemiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen tehtävänä on huolehtia hengityslaitepotilaiden edunvalvonnasta, pitää yllä tiedotustoimintaa sekä olla mukana kansainvälisessä, hengityslaitepotilaita, koskevassa toiminnassa. Yhdistys toimittaa julkaisuja sekä järjestää erityisesti jäsenistölle tarkoitettuja kokouksia ja juhlatilaisuuksia.

Varojen hankkimiseksi yhdistyksen varsinaista aatteellista toimintaa varten voi yhdistys toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja juhlia tai muuta liiketoimintaa sekä vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on riippuvainen mekaanisista hengityslaitteista ja jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka ovat yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.

4 §

Yhdistyksen jäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu enintään kuusi jäsentä. Varsinaisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä kolme ja varajäsenistä toinen ovat erovuorossa vuosittain.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnäollessa.

Vuosikokous valitsee yhdistykselle kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö, kukin yksinään.

7 §

Yhdistyksen toiminnasta pidetään lainmukaista kirjanpitoa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja tilinpäätös niihin liittyvine asiakirjoineen esitetään tilintarkastajille tarkastettavaksi seuraavan helmikuun kuluessa.

Tilintarkastajat antavat lausuntonsa ennen maaliskuun 15. päivää.

8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen kesäkuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä vuodelta
  • valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
  • päätetään mahdollisista hallituksen jäsenten kokouspalkkioista
  • valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa sekä näille kaksi varajäsentä tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
  • päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
  • päätetään muista esille tulleista asioista.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin sellainen lain mukaan on muuten pidettävä.

9 §

Kokouskutsut toimitetaan jäsenille henkilökohtaisella kirjeellä, joka on postitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Lihastautiliitto ry:lle.

11 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Skip to content